CELE
      Stowarzyszenie zakładają członkowie Związków Zawodowych działających w Hucie Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. i miłośnicy starej techniki przemysłowej.

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. doprowadzenie do powstania Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach - Szopienicach.
 2. ochrona istniejących zabytkowych obiektów HMN "Szopienice" S.A.
 3. ochrona innych miejsc związanych z hutnictwem cynku na terenie działania Stowarzyszenia
 4. promowanie, krzewienie starej techniki hutniczej.
 5. tworzenie płaszczyzny współpracy kulturowej śląskich ośrodków z ośrodkami z innych regionów i krajów,
 6. tworzenie "lobby" na rzecz ochrony zabytków techniki.
 7. wspieranie przedsięwzięć niekomercyjnych z zakresu ochrony starej techniki.
 8. współpraca z samorządami terytorialnymi oraz administracją rządową w zakresie ochrony zabytków techniki
Stowarzyszenie ma zamiar realizować swoje cele poprzez:
 1. organizowanie spotkań w środowisku mieszkańców i innych stowarzyszeń.
 2. tworzenie klimatu i propagowanie ochrony zabytków techniki wśród społeczeństwa a szczególnie młodzieży szkolnej.
 3. wywieranie nacisku na instytucje zobowiązane do ochrony zabytków w celu zapewnienia środków do utworzenia Muzeum Hutnictwa Cynku.
 4. udział w pracach przygotowujących organizację Muzeum Hutnictwa Cynku.